Funding

Task carried out from the state budget or from state purpose funds / Zadanie realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zadanie/Task: “Kongres International Seminar on Urban Form 2022” 

Program/Programme: Doskonała Nauka

UMOWA/CONTRACT: Nr DNK/SP/512952/2021

Koszty planowane ogółem/Total planned costs:  305 110 PLN

Koszty planowane do poniesienia ze środków finansowych przyznanych przez Ministra/Costs planned to be borne from funds allocated by the Minister: 125 980 PLN

Projekt zakłada organizację dwudziestej dziewiątej edycji dorocznego Kongresu International Seminar on Urban Form w Łodzi oraz w Krakowie. Corocznie, poczynając od 1994 roku, kongres gromadzi naukowców z całego świata zainteresowanych zagadnieniami związanymi z morfologią miasta. Dotychczasowe edycje Kongresu odbywały się w miastach europejskich, obu Ameryk, Azji oraz w Australii. Obecna edycja dotyczy pierwszego Kongresu w Europie Środkowo-Wschodniej. Proponowana tematyka dotyczy kwestii przekształceń struktury miejskiej i rewitalizacji w ujęciu multidyscyplinarnym. Tematyka kongresu wpisuje się w zakres zagadnień, które stanowią podstawowe wyzwania dla rozwoju przestrzennego Łodzi i Krakowa i innych miast polskich.

The project involves the organisation of the twenty-ninth edition of the annual International Seminar on Urban Form Congress in Łódź and Krakow. Every year since 1994, the congress has brought together scholars from all over the world interested in issues related to urban morphology. Past editions of the Congress took place in European cities, the Americas, Asia and Australia. The current edition marks the first Congress in Central and Eastern Europe. The proposed theme addresses issues of urban structure transformation and revitalisation in a multidisciplinary perspective. The themes of the congress are part of the range of issues that constitute fundamental challenges for the spatial development of Łódź and Kraków and other Polish cities.